Utrzymanie zieleni

Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów:

  • Wycinka i pielęgnacja drzew trudnych oraz niebezpiecznych
  • Pielęgnacja krzewów
  • Zrębkowanie gałęzi
  • Frezowanie pni
  • Zakładanie wiązań na drzewach
  • Inwentaryzacje dendrologiczne drzew oraz gospodarka drzewostanem (w tym parki zabytkowe, cmentarze, tereny objęte ochroną konserwatorską)
  • Pomoc w przygotowaniu wniosku na wycinkę drzewa
  • Ekspertyzy dendrologiczne, opinie
  • Badanie struktury drzew - urządzenie do pomiaru firmy IML
  • Nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów dla inwestycji

Urządzanie terenów zieleni

  • Projektowanie zieleni (ogrody przydomowe, zieleń miejska)
  • Zakładanie i pielęgnacja ogrodów
  • Urządzanie zieleni niskiej
  • Nasadzenia drzew i krzewów
  • Ogrody naturalne – zakładanie łąki kwietnej
  • Utrzymanie zieleni w miastach
  • Rewitalizacja zieleni w obiektach zabytkowych – pomnikach przyrody
  • Zabezpieczenie drzew na terenach inwestycji
  • Oczyszczenie terenów po zakończonych pracach budowlanych
  • Zakładanie nowych trawników
  • Aeracja i wertykulacja trawników
  • Nadzór oraz opieka Inspektora ds. Terenów Zielonych
  • Zielone dachy